Home » Profil zawodowy


Profil zawodowy

Jeśli jesteś nauczycielem, wykładowcą, szkoleniowcem, autorem materiałów edukacyjnych, pracownikiem akademickim lub managerem ds. technologii i musisz zdobyć umiejętności konieczne do tworzenia i prowadzenia kursów zdalnych lub kursów hybrydowych (metoda learning) to projekt Net-Trener skierowany jest właśnie do ciebie.

 

  • szkoleniowcy korporacyjni i szkoleniowcy indywidualni (przemysł, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, prywatne centra szkoleniowe),
  • nauczyciele zajmujący sie kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych (szkoły, uniwersytety, szkoły policealne i kształcenie ustawiczne),
  • szkoleniowcy w dziedzinie nauki dorosłych, zajmujący się szkoleniami, doradztwem zawodowym i integracją zawodową (ośrodki lokalne, programy rządowe). 

O projekcie Net-Trener

 

Celem kursu jest wyszkolenie trenerów w dziedzinie nauczania zdalnego i hybrydowego, oraz potwierdzenie ich kwalifikacji. Absolwenci szkolenia będą posiadali umiejętności pozwalające na tworzenie, organizowanie, zarządzanie i prowadzanie kursów zdalnych i hybrydowych.

 

W pracy Net-Trenera można wyróżnić trzy główne fazy, które odzwierciedlone są w strukturze kursu: faza przygotowawcza, faza pokrywająca się z okresem trwania kursu i faza po zakończeniu kursu.

 

Przed rozpoczęciem kursu Net-trener wita potencjalnych uczestników (pracowników, studentów, poszukujących pracy, osoby ciągle podnoszące swoje kwalifikacje) i dostarcza im niezbędnych informacji w trakcie spotkań grupowych i wywiadów indywidualnych prowadzonych twarzą w twarz lub za pośrednictwem technologi informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT). Aby poznać profile zawodowe i osobiste uczestników Net-Trener analizuje ich oczekiwania i potrzeby, ocenia ich wiedzę szkolną i zawodową a następnie proponuje rozwiązania edukacyjne. W kolejnym etapie może, przy współpracy z osobą zainteresowaną (potencjalnym uczestnikiem kursu) naszkicować indywidualny plan nauki. Jest to rodzaj umowy, która dotyczy treści kursu, wsparcia ze strony prowadzącego, ewaluacji i potwierdzania zdobytych umiejętności.

 

W trakcie trwania kursu Net-Trener proponuje różne metody nauki, zdefiniowane na etapie projektowania i tworzenia kursu. Metody te zależą od przewidywanych postępów i wykorzystują odpowiednie zasoby i środki techniczne. W trakcie prowadzenia kursu Net-Trener używa, implementuje oraz aktualizuje narzędzia i materiały powiązane z treścią edukacyjną i sposobem rozwoju kursu.

 

Net-Trener organizuje kurs i nim zarządza.

 

Kieruje pracą zarówno uczestników indywidualnych jak i całych grup.

 

W trakcie trwania kursu i po jego zakończeniu, postępy poszczególnych uczestników są oceniane w celu zaktualizowania treści kursu i stwierdzenia czy kursant osiągnął postawione cele (ocena kształtująca). Net-Trener szczegółowo analizuje wyniki aby ocenić sposób prowadzanie kursu i potwierdzić postępy uczestnika kursu (ocena sumująca). W tym celu przygotowywane są odpowiednie dokumenty (ocena pośrednia, ocen końcowa).

 

Net-Trener posiada umiejętności niezbędne do udziału w etapach planowania i projektowania kursu oraz do wyboru materiałów szkoleniowych, ale czynności te są zazwyczaj nadzorowane przez odpowiedniego managera lub specjalnie powołany zespół. W sferze obowiązków managera kursu mieszczą się również: odpowiadanie na zaproszenia do składania ofert w przetargu, prowadzenie negocjacji handlowych, nadzór nad budżetem i opieka nad dokumentacją kursu.